Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Saluti
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują