Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Tôi viết thư này để nói về...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
File được đính kèm trong email này có định dạng...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Kính thư,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Kính thư,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Trân trọng,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Thân ái,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Thân ái,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują