Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formalne, uprzejme
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują