Zwroty | duński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formalna prośba, niezobowiązująco
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formalne, uprzejme
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formalne, uprzejme
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Formalne, bezpośrednie
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują