Zwroty | japoński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Bäste herr ordförande,
拝啓
・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
拝啓 
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr/fru,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
拝啓 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till dig angående ...
・・・・についてお知らせいたします。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vidare till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Vi är tacksamma om du ...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Kunde du skicka mig ...
・・・・を送っていただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga dig om ...
・・・・は可能でしょうか?
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna rekommendera ...
・・・・を紹介してください。
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi ber dig omgående att ...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Den bifogade filen är i formatet ... .
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formalne, uprzejme
För mer information, se vår hemsida ...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Om du behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
誠にありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Mniej formalne, uprzejme
Med vänlig hälsning,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
敬白
Formalne, rzadziej używane
Vänliga hälsningar,
敬具
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
よろしくお願い致します。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują