Zwroty | wietnamski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Thưa bà,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Gửi ông A,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Chúng tôi dự định...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Kính thư,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Kính thư,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Thân ái,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Thân ái,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują