Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują