Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Geachte heer
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Beste Jan
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Met vriendelijke groet,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hoogachtend,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Met de beste groeten,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Groeten,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują