Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują