Zwroty | szwedzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
Bäste herr ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Bästa herr/fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
Vi skriver till dig angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Vi är tacksamma om du ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
Kunde du skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
Jag måste fråga dig om ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
Skulle du kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Skulle du kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Vi ber dig omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
För mer information, se vår hemsida ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om du behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
敬具
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują