Zwroty | duński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Til hvem det måtte vedkomme,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
Vi skriver til dig angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Vi skriver i anledning af...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Ville du have noget imod hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Vil du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Du anmodes til snarest at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Vi ville sætte pris på hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Det er vores intention at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi må desværre meddele dig at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Bilaget er i...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hvis du behøver mere information...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
Vi sætter pris på din forretning.
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
敬具
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują