Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Señores:
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciado Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
El archivo adjunto está en formato...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Para mayor información consulte nuestra página web:
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują