Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują