Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują