Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Riassumendo...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Concludendo...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Complessivamente...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
In generale...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ci porta a concludere che...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Siamo dunque portati a credere che...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Tirando le somme...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników