Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Riassumendo...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Concludendo...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Complessivamente...
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
In generale...
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ci porta a concludere che...
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Siamo dunque portati a credere che...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Tirando le somme...
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników