Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hypoteserna testades med data från ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Tóm lại...
Sammanfattningsvis ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Tóm lại...
För att sammanfatta ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Về tổng thể...
Till slut...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Nhìn chung...
I stort sett/På det stora hela ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... leder oss till slutsatsen att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumenten ovan visar att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Vi kan då se att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Allt detta pekar på att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... có thể giúp chứng tỏ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Nhìn nhận một cách khách quan...
På det hela taget ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników