Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Tóm lại...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Tóm lại...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Về tổng thể...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Nhìn chung...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... có thể giúp chứng tỏ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Nhìn nhận một cách khách quan...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników