Zwroty | koreański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Ovanstående diskussion har försökt att ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteserna testades med data från ...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Sammanfattningsvis ...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
För att sammanfatta ...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Till slut...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I stort sett/På det stora hela ...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leder oss till slutsatsen att ...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenten ovan visar att ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan då se att ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Allt detta pekar på att ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
På det hela taget ...
모든 것을 고려하여, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników