Zwroty | japoński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników