Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Till slut...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
På det hela taget ...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników