Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Însumând totul...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Rezumând,...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Per ansamblu...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
În mare...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników