Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Însumând totul...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Rezumând,...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Per ansamblu...
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
În mare...
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...ne duce la concluzia că...
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Putem observa prin urmare că...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Toate aceste argumente indică faptul că...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Pentru a restabili echilibrul...
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników