Zwroty | włoski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Complessivamente...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
In generale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników