Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteserna testades med data från ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Sammanfattningsvis ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
För att sammanfatta ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Till slut...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
I stort sett/På det stora hela ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
... leder oss till slutsatsen att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenten ovan visar att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Vi kan då se att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Allt detta pekar på att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
På det hela taget ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników