Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników