Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Im Großen und Ganzen...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
Insgesamt...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All dies deutet darauf hin, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Alles in allem...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników