Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Samengevat ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Samenvattend ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Al met al ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
Over het geheel ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alles wijst erop dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Over het geheel genomen ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników