Zwroty | koreański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników