Zwroty | francuski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Pour résumer...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
En résumé...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Globalement...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
Dans l'ensemble...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
...nous amène à la conclusion que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
On peut alors voir que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tout cela indique que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
En définitive...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników