Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników