Zwroty | polski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Zusammenfassend...
Podsumowując, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Zusammenfassend...
W podsumowaniu, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Im Großen und Ganzen...
W sumie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Insgesamt...
Ogólnie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...prowadzi do wniosku, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Widzimy więc, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All dies deutet darauf hin, dass...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Alles in allem...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników