Zwroty | polski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Al met al ...
W sumie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Over het geheel ...
Ogólnie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników