Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
요약하면, ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
요약하면, ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
대체로, ...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
대체로, ...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
모든 것을 고려하여, ...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników