Zwroty | francuski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
요약하면, ...
Pour résumer...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
요약하면, ...
En résumé...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
대체로, ...
Globalement...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
대체로, ...
Dans l'ensemble...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...nous amène à la conclusion que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
On peut alors voir que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tout cela indique que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
모든 것을 고려하여, ...
En définitive...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników