Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
요약하면, ...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
요약하면, ...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
대체로, ...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
대체로, ...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
모든 것을 고려하여, ...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników