Zwroty | fiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
En resumen,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
Używane przy ogólnej ocenie pracy
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników