Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Εν περιλήψει,...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Εν ολίγοις,...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Εν συντομία,...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Σε γενικές γραμμές,...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Συνοπτικά...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników