Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Εν περιλήψει,...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Εν ολίγοις,...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Εν συντομία,...
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Σε γενικές γραμμές,...
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Συνοπτικά...
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników