Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Til at opsummere...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Summarisk,...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Alt i alt...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I det store og hele...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników