Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
Till slut...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
På det hela taget ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników