Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
Im Großen und Ganzen...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
Insgesamt...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All dies deutet darauf hin, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
Alles in allem...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników