Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
Al met al ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
Over het geheel ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników