Zwroty | koreański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
요약하면, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
대체로, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
모든 것을 고려하여, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników