Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników