Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników