Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników