Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników