Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników