Zwroty | polski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Podsumowując, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
W sumie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Ogólnie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników